Saturday, 20/08/2022 - 05:56|
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

Ảnh nhà trường 2010-2016


Nguồn: thphuonggiao.thainguyen.edu.vn